Privacyverklaring Solsys HB Solar Solar Systems BV

Dit is de privacyverklaring van HB Solar Systems BV, hierna genoemd Solsys. SOLSYS biedt  Zonnepanelen sets met toebehoren aan. Het online portaal ondersteunt dit door informatie en online verkopen. Hierbij verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.solsys.nl en daaraan gekoppelde sites. SOLSYS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

 

De contactgegevens van SOLSYS

 • HB Solar Sytems BV
 • Vareseweg 123, 3047AT Rotterdam
 • KVK: 864948153

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven is tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht is. Uw gegevens worden bij een negatieve uitslag niet langer dan 1 maand na afnemen van de test bewaard, bij een positieve uitslag is het bewaartermijn 1 jaar.

Wij zullen u voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden om:

 

Gegevens 

De gegevens die u opgeeft. Dit zijn:

 • Volledige naam
 • Woonplaats
 • E-mailadres (voor bevestiging van bestelling en status)
 • Mobiel nummer

Grondslagen verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering overeenkomst
 • Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen 

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van de uitvoering van de overeenkomst. 
Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door SOLSYS heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor SOLSYS BV, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door SOLSYS op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

Verwerking door derden

Solsys deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Solsys kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Beveiliging en veiligheid

SOLSYS heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door verstuurde gegevens zijn beveiligd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Solsys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solsys BV) tussen zit.

Overige

SOLSYS kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@solsys.nl.